دفتر مرکزی

واحد فروش:   ۱۸ الی ۳۶۴۴۲۷۱۲-۰۲۱

فکس:      ۱۱۴ داخلی ۳۶۴۴۲۷۱۲-۰۲۱

واحد صادرات

۰۹۱۲۹۳۰۱۰۵۱
۰۹۱۲۹۳۰۱۰۵۲

فروش داخلی

۰۹۱۲۹۳۰۱۰۵۷
۰۹۱۲۹۳۰۱۰۵۸

2 + 6 = ?